English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 81032236 021
نمابر: 86037081 021
آدرس دبیرخانه: تهران - خيابان کریم خان زند- ابتدای خیابان دکتر عضدی(آبان شمالی)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی-طبقه سوم صندوق پستی: 6561-14155
پست الکترونیکی: Hazardology@yahoo.com
کد پستی: 1597633141
آرشیو مقالات دکتر مهدی مدیری

Assessment of Spatial Data Infrastructure from a Risk.

AUOTOMATIC CLASSIFICATION OF POINT CLOUDS EXTRACTED FROM ULTRACAM STEREO IMAGES.

Automatic ship detection in Single-Pol SAR Images using texture features in artificial neural networks.

Calibration of separate window model factors to calculate land surface temperature using MODIS images.

Classification of urban feature from unmanned aerial vehicle images using GASVM integration and multi-scale segmentation.

Elaboration of Spatial Function in Political Organization tion of space with an emphasis on country Divisions in Great khorasan.

Evaluation of Spatial and Temporal Distribution Changes of LST Using Landsat Images (Case Study:Tehran.

Evaluation of Spatial and Temporal Distribution Changes of LST Using Landsat Images (Case StudyTehran).

Foreign Nationals in Khorasan Razavi Province of Foreign Nationals in Khorasan Razavi Province with a Passive Defense Approach.

Generating of maps in 125000 ratio scale using satellite images.

Geospatial Analysis of Earthquake Damage Probability of Water Pipelines Due to Multi-Hazard Failure.

Horizontal and Vertical Accuracy assessment for a stereo pair of P5 Images.

Investigating atmospheric instability indices coineiding with hails of moderate to servere size diameters.

Measuringe the possibilities AND CAPACITIES OF ECOTOURISM in Iran Turkmenistan border using SWOT method.

Modeling of Seismic Vulnerability of Urban Buildings in Geographic Information System Environment A Case Study in Babol, Iran.

Planimetric Features Generalization for the Production of Small-Scale Map by Using Base Maps and the Existing Algorithms.

Seismic Source Modeling in the Shores of Western Makran.

SITE SELECTION OF LORAN1 STATION IN PERSIAN GULF AND OMAN SEA FOR MARITIME NAVIGATION ENVELOPE.

Spatial Modelling of Urban Physical Vulnerability to Explosion Hazards Using GIS and Fuzzy MCDA.

Study of the total solar radiation receved by the Earth surface in the radiometric Stations in the Western half of Iran.

THE ASSESSMENT OF ORTHOPHOTO QUALITY WITH RESPECT TO THE STRUCTURE OF DIGITAL ELEVATION MODEL.

The Assessment of Tourism carrying Capacity of Ghamsar Town Emphasizing Guest Socity.

The Assessment of Tourism carring capacity of Qamsar.

The Assessment of Tourism Carrying Capacity of Historical City-Borujerd City

Urban vulnerability under various blast loading scenarios Analysis using GIS-based multi-criteria decision analysis techniques.

آسیب شناسی مبلمان شهری در تخلیه اضطراری جمعیت (نمونه موردی: خیابان جمهموری اسلامی). pdf
ارزیابی خطر سیل خیزی خوره خوره در استان کردستان.pdf
ارزیابی کارایی شاخص های کیفیت زندگی شهری -تهران.pdf
ارزیابی زیر ساخت اطلاعات مکانی ملی ایران بر اساس مدل آمادگیpdf .SDI
ارزیابی کمی و کیفی مسکن شهری رویکردی جهت دستیابی به عدالت فضایی.pdf
ارزیابی و تحلیل پتانسیل ها و راهیردهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان قصر شیرین.pdf
ارزیابی قابلیت شاخص استاندارد بارش در بر آورد شدت خشکسالی ها در نواحی خشک.pdf
ارزیابی نحوه پراکنش و چگونگی دسترسی شهروندان به خدمات اضطراری در حوادث انسان ساخت.pdf
ارزیابی کیفیت نواحی شهری با توجه به توزیع خدمات شهری در بحران انسان ساخت با رویکرد پدافند غیر عامل.pdf

ارزیابی روشهای محاسبه GDOP در سیستم زمین پایه لورن و تعیین آرایش بهینه ایستگاههای فرستنده.pdf

ارزیابی روشهای تخمین تفاضل پوش به سیکل ساماندهی زمین پایه لورن به منظور تعیین موقعیت دقیق و صحیح در شرایط بحران انسان ساخت.pdf
ارزیابی روش های تخمین تفاضل پوش به سیکل در سامانه ی زمین پایه لورن به منظور تعیین موقعیت دقیق و صحیح در شرایط بحران انسان ساخت.pdf
استفاده از روشهای بهینهسازی تکاملی برای کمینهسازی خطای تعیین موقعیت در سامانه ناوبری لورن.pdf
بررسی جهت مناسب استقرار ساختمانها بر اساس تابش آفتاب و جهت باد.pdf
بررسی شاخص های آسایش اقلیم و طراحی معماری همساز با اقلیم زنجان.pdf
بررسی قابلیت ژ ئومورفوسایت های کارستیبه منظور توسعه ژئو توریسم در استان کرمانشاه با استفاده از روش پراالونگ.pdf
بررسی تغییرات مجرای رودخانه ارس با استفاده از روش ترانسکت در طی بازه زمانی 1987 تا 2014  و تاثیر سازههای احداثی در اصلاح مسیر رودخانه از اصلاندوز تا پارس آباد.pdf
شناسايي مناطق مستعد گردشگري گامي در جهت دستيابي به توسعه منطقه اي(مطالعه موردي كلپورگان).pdf
شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بهره وری فراگیر (TPM) بر چابکی سازمانی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی.pdf
طراحی سامانه واکنش اضطراری در مدیریت بحرانهای (زلزله) با استفاده از تله ژئوانفورماتیک.pdf
 مدل سازی آسيب پذيري لرز ه اي ساختمان هاي شهري در محيط GIS(مطالعۀ موردي: شهر بابل).pdf
تاثیر الزامات پدافند بر آلودگی شهر تهران.pdf
تبیین عوامل و شاخص های تاثیرگذار اسلامی ایرانی در توسعه متوازن استان.pdf
تحلیل همدیدی بارش های شدید تابستانه آستارا.pdf
تحلیل همدیدی توفان های تندری مخاطره آمیز اصفهان.pdf
تحلیل و بررسی الگوی توسعه فضایی کلانشهر مشهد.pdf
تعیین  منطقه آسایش گرگان با روش اوانز در شهر گرگان.pdf
بهینه سازی مسیر و آرایش بندی ناوبری ربات های متحرک در ساختار رهبر پیرو با استفاده از الگوریتم تکاملی(ARO)ا.pdf
راهبرد مشارکت نیروها مسلح در حوادث غیرمترقبه.pdf
شاخص های امنیت ساز پدافندغیرعامل در آمایش سرزمین.pdf
اولویت سنجیشاخصهایعدالتاسلامیایرانی درتحققآمایشسرزمینوتوسعهیمتعادلدرایران.pdf
طراحی و برنامه ریزی پارکهای واحد شهری جهت اجرای طرح اسکان و امداد- از منظر پدافند غیر عامل.pdf
گرانی سنجی هوابرد روشه ها کاربردها و سیستم های مجود.pdf
گردشگری به ویژه گردشگری دینی و زیارتی مهمترین قطب و توسعهی پایدار- مطالعه موردی شهر کاشان.pdf
مدل تحلیل خسارت لرزه ای زیرساخت های حیاتی بر مبنای سیستم اطلاعات مکانی.pdf
مدلسازي آسيبپذيري ساختمانهاي شهری با استفاده از روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی در مجیط Gis ا.pdf
مديريت ريسك در بحران های انسان ساخت با رویکرد پدافند غیرعامل شهر تهران.pdf
مکان یابی عرصه های پخش سیلاب در حوضه آبریز کره ای-هرات با بکارگیری مدل  تلفیقی الگوریتم ژنتیک .pdf
مکان یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیر عامل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری - منطقه 2 تهران.pdf
موقعيت ژئوپليتيكي منطقه آزاد چابهار و تاثیر آن بر شکل گیری توسعه منطقه ای.pdf
نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از تصاویر چند زمانه.pdf
واکاوی همدیدی ترمودینامیک توفان های تندری تهران.pdf
واکاوی همدیدی توفان ها ی گرد وغبار ی شدید تابستانه _زابل.pdf